FANDOM


Number 66: Master Key Beetle
No.66覇鍵甲虫マスター・キー・ビートル
Number66MasterKeyBeetle
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Insect/Xyz/Effect
ATK/DEF 2500/800
Mã số 76067258
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú ÁM Cấp 4 sao
Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển, trừ lá này; khi nào lá này còn mặt-ngửa trên sân, (số) lá bài đó không thể bị hủy bởi hiệu ứng bài. Nếu lá mặt-ngửa này sắp bị hủy, bạn có thể đưa một trong các mục tiêu kia vào Mộ bài thay thế.
English Description
2 Level 4 DARK monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card you control, except this card; while this card is face-up on the field, that card(s) cannot be destroyed by card effects. If this face-up card on the field would be destroyed, you can send one of its targets to the Graveyard instead.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.