FANDOM


Number 63: Shamoji Soldier
No.63 おしゃもじソルジャー
Number63ShamojiSoldier
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 1 Rank Star
Chủng Fairy/Xyz/Effect
ATK/DEF 0/2000
Mã số 89642993
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 1

Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Number 63: Shamoji Soldier" một lần mỗi lượt. Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong những hiệu ứng sau; ● Khi bắt đầu Lượt Chờ đợi tiếp theo của đối thủ, mỗi người chơi rút 1 lá bài. ● Mỗi người chơi nhận thêm 1000 Điểm Gốc.

English Description
2 Level 1 monsters

You can only use the effect of "Number 63: Shamoji Soldier" once per turn. You can detach 1 Xyz Material from this card, then activate 1 of these effects; ● At the start of your opponent's next Standby Phase, each player draws 1 card. ● Each player gains 1000 Life Points.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.