FANDOM


Number 61: Volcasaurus
No.61 ヴォルカザウルス
Number61Volcasaurus
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ HỎA FIRE
HẠNG SAO 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Dinosaur/Xyz/Effect
ATK/DEF 2500/1000
Mã số 29669359
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 5

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chỉ định 1 quái thú ngửa-mặt đối phương đang điều khiển; tiêu diệt quái thú đó, và nếu bạn làm thế, gây thiệt hại cho đối phương bằng điểm Tấn công gốc của quái thú bị phá hủy. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối phương trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.

English Description
2 Level 5 monsters

Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up monster your opponent controls; destroy that opponent's monster, and if you do, inflict damage to your opponent equal to the destroyed monster's original ATK. This card cannot attack your opponent directly during the turn you activate this effect.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.