FANDOM


Number 60: Dugares the Timeless
No.(ナンバーズ)60 (とき)不知(しらず)のデュガレス
Number60DugarestheTimeless-BLHR-EN-UR-1E
 Tên Việt Số 60: Dugares Kẻ Bất Diện
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ60
とき
不知
しらずのデュガレス
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
60 刻
とき
不知
しらず
のデュガレス
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Rokujū Tokishirazu no Dyugaresu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 60: Dugares the Timeless
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ HỎA HỎA
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1200
 Mã số 66011101
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.