FANDOM


Number 58: Burner Visor
  • Nhật: No.58 炎圧鬼バーナー・バイサー
  • Kana: ナンバーズ58 えんあっきバーナー・バイサー
  • Romaji: Nanbāzu Gojūhachi En'akki Bānā Baisā
  • Việt: Số 58: Hỏa Lực Quỷ - Xích Diệm Cầu
Khác:
Numbers 58: Flame Pressure Demon - Burner Visor
Hệ

HỎA.png HỎA

Hạng sao

4 Rank StarRank StarRank StarRank Star

Nguyên liệu Bứt phá
[ ]

Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu trừ với các quái thú "Number". Bạn có thể loại tất cả nguyên liệu từ lá này; trang bị lá này cho 1 quái thú mà bạn điều khiển. Quái thú được trang bị có thể tấn công trực tiếp đối thủ. Trong khi lá này được trang bị cho một quái thú: Bạn có thể vứt bỏ 1 lá bài; gây 500 thiệt hại cho đối thủ.
CÔNG / 1000   THỦ / 1000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Number 58: Burner Visor Cannot be destroyed by battle except with "Number" monsters. You can detach all Xyz Materials from this card; equip this card to 1 face-up monster you control. The equipped monster can attack your opponent directly. While this card is equipped to a monster: You can discard 1 card; inflict 500 damage to your opponent.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.