Number 57: Tri-Head Dust Dragon
No.57奮迅竜トレスラグーン
Number57TriHeadDustDragon.png
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ HỎA FIRE.svg
HẠNG SAO 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Dragon/Xyz/Effect
ATK/DEF 100/2600
Mã số 53244294
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp độ 4

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chỉ định 1 quái thú đối thủ điều khiển; lá bài nhận thêm vào điểm Tấn công bằng điểm Tấn công hiện tại của quái thú đó. Nếu đối phương điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn 1 Vùng Quái thú chưa sử dụng hay Vùng Phép&Bẫy; trong khi lá bài này ngửa-mặt trên sân chơi, Vùng Bài đó sẽ không thể được sử dụng.

English Description
3 Level 4 monsters

When this card is Special Summoned: You can target 1 monster your opponent controls; this card gains ATK equal to that monster's current ATK. If your opponent controls more cards than you do: You can detach 1 Xyz Material from this card, then choose 1 unused Monster Card Zone or Spell & Trap Card Zone; while this face-up card is on the field, that Card Zone cannot be used.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.