FANDOM


Number 56: Gold Rat
No.56 ゴールドラット
Number56GoldRat
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 1 Rank Star
Chủng Beast/Xyz/Effect
ATK/DEF 500/600
Mã số 55935416
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp độ 1

Một lần một lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; rút 1 lá bài, sau đó xáo trộn 1 lá bài từ trên tay bạn về lại Bộ bài.

English Description
3 Level 1 monsters

Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; draw 1 card, then shuffle 1 card from your hand into the Deck.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.