FANDOM


Number 53: Heart-eartH
  • Nhật: No.53 偽骸神 Heart-eartH
  • Kana: ナンバーズ53 ぎがいしん ハート・アース
  • Romaji: Nanbāzu Gojūsan Gigaishin Hāto Āsu
  • Việt: Số 53: Giả Thể Thánh, Địa Tâm
Khác:
Numbers 53: Fake-Body God, Heart-eartH
Hệ

ÁM.png ÁM

Hạng sao

5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star

Nguyên liệu Bứt phá
[ ]

Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu trừ với các quái thú "Number". Miễn nhiễm với hiệu ứng bài của đối thủ. Một lần trong lượt, khi lá này bị chọn mục tiêu để tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; trang bị nó cho lá này. Trong khi lá này được trang bị với Bài Trang bị bởi hiệu ứng này, nó tăng CÔNG bằng với CÔNG hiện tại của quái thú mà đã tấn công lá này khi hiệu ứng này được dùng. Nếu lá này sắp bị tiêu diệt trong chiến đấu, bạn có thể gửi 1 Bài Trang bị được trang bị bởi hiệu ứng này vào Mộ thay thế. Khi một Bài Trang bị được trang bị cho lá này được gửi vào Mộ theo cách này: Gây thiệt hại cho đối thủ bằng với một nửa chênh lệch giữa CÔNG hiện tại và trước đó của lá này. Nếu bạn làm thế: Bạn có thể loại 1 nguyên liệu từ lá này; tăng Điểm Gốc bằng với lượng thiệt hại đã gây ra bởi hiệu ứng đó. Một lần trong lượt, khi bạn nhận thiệt hại chiến đấu: Bạn có thể loại 1 nguyên liệu từ lá này; gây thiệt hại cho đối thủ bằng với một nửa thiệt hại chiến đấu bạn đã nhận. Khi lá này chọn mục tiêu để tấn công trong khi nó không có nguyên liệu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Number 92: Heart-eartH Dragon" từ Bộ bài Phụ của bạn và gắn lá này từ Mộ cho nó làm nguyên liệu. (Việc Triệu hồi Đặc biệt này được xem là Triệu hồi Bứt phá.)
CÔNG / 100   THỦ / 100
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Number 53: Heart-eartH Cannot be destroyed by battle except with "Number" monsters. This card is unaffected by your opponent's card effects. Once per turn, when this card is targeted for an attack: You can target 1 monster in your Graveyard; equip it to this card. While this card is equipped with an Equip Card by this effect, it gains ATK equal to the current ATK of the monster that attacked this card when this effect was used. If this card would be destroyed by battle, you can send 1 Equip Card equipped by this effect to the Graveyard instead. When an Equip Card equipped to this card is sent to the Graveyard this way: Inflict damage to your opponent equal to half of the difference between this card's current ATK and previous ATK. If you do: You can detach 1 Xyz Material from this card; gain Life Points equal to the amount of damage inflicted by that effect. Once per turn, when you take battle damage: You can detach 1 Xyz Material from this card; inflict damage to your opponent equal to half the battle damage you took. When this card is targeted for an attack while it has no Xyz Materials: You can Xyz Summon 1 "Number 92: Heart-eartH Dragon" from your Extra Deck by using this card you control as the Xyz Material.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.