FANDOM


Number 52: Diamond Crab King
No.52 ダイヤモンド・クラブ・キング
Number52DiamondCrabKing
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỔ EARTH
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Rock/Xyz/Effect
ATK/DEF 0/3000
Mã số 07194917
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition, Continuous, Unclassified
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 4

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; điểm Phòng thủ của lá bài này trở về 0, và điểm Tấn công của lá bài này sẽ trở thành 3000. Những thay đổi này sẽ được duy trì đến hết lượt này. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ chuyển về thế Phòng thủ vào cuối Lượt Chiến đấu. Nếu lá bài này bị tấn công trong khi nó không có Nguyên liệu Xyz, thay đổi nó về thế Tấn công vào cuối Bước tính Thiệt hại. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Number 52: Diamond cua King".

English Description
2 Level 4 monsters

Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; this card's DEF becomes 0, also this card's ATK becomes 3000. These changes last until the end of this turn. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is attacked while it has no Xyz Materials, change it to Attack Position at the end of the Damage Step. You can only control 1 "Number 52: Diamond Crab King".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.