Number 49: Fortune Tune
No.49秘鳥フォーチュンチューン
Number49FortuneTune.png
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT.svg
HẠNG SAO 3 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Winged Beast/Xyz/Effect
ATK/DEF 400/900
Mã số 16259549
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 3

Ở mỗi Lượt Chờ đợi của bạn: Nhận thêm 500 Điểm Gốc. Lá bài này không thể bị chỉ định bởi hiệu ứng. Nếu lá bài ngửa-mặt này sẽ bị tiêu diệt, bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để thay thế. Khi lá bài này bị gửi từ sân chơi xuống Mộ bài: Chỉ định 2 quái thú Cấp độ 3 trong Mộ bài của bạn; xáo trộn chúng vào lại Bộ bài, và nếu bạn làm vậy, đưa lá bài này từ Mộ bài của bạn về lại Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Number 49: Fortune Tune" một lần một lượt.

English Description
2 Level 3 monsters

During each of your Standby Phases: Gain 500 Life Points. This card cannot be targeted by card effects. If this face-up card would be destroyed, you can detach 1 Xyz Material from this card instead. When this card is sent from the field to the Graveyard: Target 2 Level 3 monsters in your Graveyard; shuffle them both into the Deck, and if you do, return this card from your Graveyard to the Extra Deck. You can only use this effect of "Number 49: Fortune Tune" once per turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.