FANDOM


Number 46: Dragluon
No.(ナンバーズ)46 (しん)(えい)(りゅう)ドラッグルーオン
Number46Dragluon-SHSP-EN-SR-1E
 Tên Việt Số 46: Thanh Long Dragluon
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ46
しん
えい
りゅうドラッグルーオン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
46 神
しん
えい
りゅう
ドラッグルーオン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Yonjūroku Shin'eiryū Doraggurūon
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 46: Ethereal Dragon Dragluon
 Tên Hàn No.46 신영룡 드래글루온
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 02978414
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.