Number 42: Starship Galaxy Tomahawk
No.42 スターシップ・ギャラクシー・トマホーク
Number 42 starship galaxy tomahawk.png
Nhóm liên quan Galaxy
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ PHONG WIND.svg
HẠNG SAO 7 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 0/3000
Mã số 10389142
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú cấp độ 7
Bạn có thể tách 2 nguyên liệu Xyz từ lá này; Triệu hồi Đặc biệt "Battle Eagle Tokens" (Machine-Type/WIND/Level 6/ATK 2000/DEF 0) nhiều nhất có thể, nhưng chúng sẽ bị hủycuối lượt,và đối thủ của bạn không nhận thiệt hại trong lượt này.
English Description
2 Level 7 monsters
You can detach 2 Xyz Materials from this card; Special Summon as many "Battle Eagle Tokens" (Machine-Type/WIND/Level 6/ATK 2000/DEF 0) as possible, but destroy them during the End Phase of this turn, also your opponent takes no further battle damage this turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.