FANDOM


Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
No.(ナンバーズ)41 (でい)(すい)()(じゅう)バグースカ
Number41BagooskatheTerriblyTiredTapir-CIBR-EN-SR-1E
 Tên Việt Số 41: Say Mộng Quỷ Thú - Baguska
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ41
でい
すい
じゅうバグースカ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
41 泥
でい
すい
じゅう
バグースカ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Yonjūichi Deisui Majū Bagūsuka
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 41: Mud-Sleeping Demon Beast - Baguska
 Tên Hàn No.41 이수마수 바구스카
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 2000
 Mã số 90590303
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.