Number 40: Gimmick Puppet of Strings
No.(ナンバーズ)40 ギミック・パペット-ヘブンズ・ストリングス
Number40GimmickPuppetofStrings.png
Nhóm liên quan Gimmick PuppetNumber
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK.svg
HẠNG SAO 8 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 3000/2000
Mã số 75433814
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 8 sao
Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; đặt 1 String Counter lên mỗi quái thú mặt-ngửa trên sân, trừ lá này. Nếu làm vậy, vào Lượt Kết thúc kế tiếp của đối phương: Hủy số quái thú có String Counters, và nếu làm vậy, gây 500 thiệt hại cho đối phương ứng với mỗi quái thú bị hủy.
English Description
2 Level 8 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; place 1 String Counter on each face-up monster on the field, except this card. If you do, during your opponent's next End Phase: Destroy the monsters with String Counters, and if you do, inflict 500 damage to your opponent for each monster destroyed.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.