FANDOM


Number 3: Cicada King
No.(ナンバーズ)()(ごく)(ぜみ)(おう)ローカスト・キング
Number3CicadaKing-JP-Anime-ZX
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ3
ごく
ぜみ
おうローカスト・キング
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
3 地
ごく
ぜみ
おう
ローカスト・キング
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ PHONG PHONG
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 2500
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.