Number 39: Utopia Double
No.(ナンバーズ)39 ()(ぼう)(おう)ホープ・ダブル
Number39UtopiaDouble-20TH-JP-OP.png
 Tên Việt Số 39: Ước Vọng Đế Hoàng, Hy Vọng Nhân Đôi
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ39
ぼう
おうホープ・ダブル
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
39 希
ぼう
おう
ホープ・ダブル
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūkyū Kibō'ō Hōpu Daburu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 39: King of Wishes, Hope Double
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG.png
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2500
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.