Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
No.(ナンバーズ)38 ()(ぼう)(かい)(りゅう)タイタニック・ギャラクシー
Number38HopeHarbingerDragonTitanicGalaxy-PGL3-EN-GScR-1E.png
 Tên Việt Số 38: Điềm Báo Hi Vọng Đại Hình Ngân Long
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ38
ぼう
かい
りゅうタイタニック・ギャラクシー
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
38 希
ぼう
かい
りゅう
タイタニック・ギャラクシー
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūhachi Kibōkairyū Taitanikku Gyarakushī
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG.png
 Hạng sao 8 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 63767246
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.