Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
Khác:
No. 37 - Hope Woven Dragon Spider Shark
Hệ

THỦY

Loại
Hạng sao

4 ☆☆☆☆

CÔNG / THỦ

2600 / 2100

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Bứt phá

Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu trừ với các quái thú "Number". (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại 1 nguyên liệu từ lá này; tất cả quái thú đối thủ hiện điều khiển giảm 1000 CÔNG cho đến hết lượt này. Trong Giai đoạn Kết thúc, nếu lá này ở trong Mộ bởi vì nó đã bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bàigửi vào đó ở lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nhiều nhất có thể các quái thú từ Mộ của bạn mà đã bị tiêu diệt trong lượt này, trừ lá này. Nếu tổng CÔNG của tất cả quái thú đối thủ điều khiển ít nhất gấp đôi tổng CÔNG của tất cả quái thú bạn điều khiển: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ Mộ. Nếu được Triệu hồi theo cách này: Chọn mục tiêu 1 quái thú "Number" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark Cannot be destroyed by battle except with "Number" monsters. During either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all monsters your opponent currently controls lose 1000 ATK. During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was destroyed and sent there this turn: You can Special Summon as many monsters from your Graveyard as possible that were destroyed during this turn, except this card. If the total ATK of all monsters your opponent controls is at least double the total ATK of all monsters you control: You can Special Summon this card from the Graveyard. If Summoned this way: Target 1 "Number" monster in your Graveyard; Special Summon it.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.