FANDOM


Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
No.(ナンバーズ)37 ()(ぼう)(しき)(りゅう)スパイダー・シャーク
Number37HopeWovenDragonSpiderShark-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Việt Số 37: Ước Vọng Đan Long Chu Hải Sa
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ37
ぼう
しき
りゅうスパイダー・シャーク
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
37 希
ぼう
しき
りゅう
スパイダー・シャーク
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūnana Kibōshikiryū Supaidā Shāku
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Sea Serpent / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2100
 Mã số 37279508
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.