Number 36: Chronomaly Chateau Huyuk
No.(ナンバーズ)36 先史遺産(オーパーツ)(ちょう)()(かん)フォーク=ヒューク
Number36ChronomalyChateauHuyuk-WSUP-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Số 36: Siêu Cơ Khí Dị Niên Thể - Fork Hyuk
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ36
先史遺産
オーパーツ-
ちょう
かんフォーク=ヒューク
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
36 先史遺産
オーパーツ
-超
ちょう
かん
フォーク=ヒューク
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūroku Ōpātsu - Chōkikan Fōku Hyūku
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 36: OOPArts Super Engine - Fork Hyuk
 Tên Hàn No.36 오파츠 초기관 포크 휴크
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG.png
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2500
 Mã số 50260683
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.