FANDOM


Number 34: Terror-Byte
  • Nhật: No.34 電算機獣テラ・バイト
  • Kana: ナンバーズ34 でんさんきじゅうテラ・バイト
  • Romaji: Nanbāzu Sanjūyon Densankijū Tera Baito
  • Việt: Số 34: Thú Máy Điện Tử - Vi Tử Kinh Hoàng
Khác:
Numbers 34: Electronic Computer Beast Tera Byte
Hệ

ÁM.png ÁM

Hạng sao

3 Rank StarRank StarRank Star

Nguyên liệu Bứt phá
[ ]

Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu trừ với các quái thú "Number". Một lần trong lượt: Bạn có thể loại 1 nguyên liệu từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Thế Công Cấp 4 trở xuống mà đối thủ điều khiển; lấy quyền điều khiển của nó cho đến Giai đoạn Kết thúc.
CÔNG / 0   THỦ / 2900
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Number 34: Terror-Byte Cannot be destroyed by battle except with "Number" monsters. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Level 4 or lower face-up Attack Position monster your opponent controls; gain control of it until the End Phase.
Nhật

レベル3モンスター×3

このカードは「No.」と名のつくモンスター以外との戦闘では破壊されない。1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材1つを取り除いて発動する事ができる。エンドフェイズまで相手のレベル4以下の表側攻撃表示モンスター1体のコントロールを得る。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.