FANDOM


Number 34: Terror-Byte
No.(ナンバーズ)34 (でん)(さん)()(じゅう)テラ・バイト
Number34TerrorByte-SP13-EN-C-1E
 Tên Việt Số 34: Thú Máy Điện Tử - Vi Tử Kinh Hoàng
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ34
でん
さん
じゅうテラ・バイト
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
34 電
でん
さん
じゅう
テラ・バイト
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūyon Densankijū Tera Baito
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 34: Electronic Computer Beast Tera Byte
 Tên Hàn No.34 전산기야수 테라바이트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2900
 Mã số 32003338
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.