FANDOM


Number 33: Chronomaly Machu Mech
No.(ナンバーズ)33 先史遺産(オーパーツ)(ちょう)(へい)()マシュ=マック
Number33ChronomalyMachuMech-REDU-EN-UR-UE
 Tên Việt Số 33: Siêu Khí Cụ Dị Niên Thể - Machu Mach
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ33
先史遺産
オーパーツ-
ちょう
へい
きマシュ=マック
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
33 先史遺産
オーパーツ
-超
ちょう
へい
マシュ=マック
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūsan Ōpātsu Chōheiki Mashu Makku
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 33: OOPArts Super Weapon - Machu Mach
 Tên Hàn No.33 오파츠 마추 마크
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1500
 Mã số 39139935
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.