Number 32: Shark Drake
No.(ナンバーズ)32 (かい)(こう)(りゅう)シャーク・ドレイク
Number32SharkDrake-PGLD-EN-GUR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ32
かい
こう
りゅうシャーク・ドレイク
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
32 海
かい
こう
りゅう
シャーク・ドレイク
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūni Kaikōryū Shāku Doreiku
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 32: Marine Biting Dragon - Shark Drake
 Tên Hàn No.(넘버즈)32 샤크 드레이크
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY.png
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Sea Serpent / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2100
 Mã số 65676461
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.