Number 30: Acid Golem of Destruction
No.30破滅のアシッド・ゴーレム
Number30AcidGolemofDestruction.png
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER.svg
HẠNG SAO 3 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Rock/Xyz/Effect
ATK/DEF 3000/3000
Mã số 81330115
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 3

Trong Lượt Chờ đợi của bạn:loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này hoặc nhận 2000 điểm thiệt hại. Bạn không Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào. Khi lá bài này không có Nguyên liệu Xyz, nó không thể tấn công.

English Description
2 Level 3 monsters

During your Standby Phase: Detach 1 Xyz Material from this card or take 2000 damage. You cannot Special Summon any monsters. While this card has no Xyz Materials, it cannot attack.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.