FANDOM


Number 29: Mannequin Cat
No.(ナンバーズ)29 マネキンキャット
 Tên Việt Số 29: Mô Hình Chi Miêu
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ29 マネキンキャット
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
29 マネキンキャット
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Nijūkyū Manekin Kyatto
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 29: Mannequin Cat
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 2 Rank StarRank Star
 Loại Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 900
 Mã số 54191698
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.