FANDOM


Number 25: Force Focus
No.25重装光学撮影機フォーカス・フォース
Number25ForceFocus
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 2800/2400
Mã số 64554883
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 6

Một lần một lượt, trong lượt của cả hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chỉ định 1 Quái thú Hiệu ứng Cấp độ 5 hoặc cao hơn đối phương điều khiển; ngăn chặn hiệu ứng của lá bài ngửa-mặt đó, cho đến khi kết thúc lượt này.

English Description
2 Level 6 monsters

Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Level 5 or higher Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that opponent's face-up monster, until the end of the turn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.