FANDOMNumber 21: Frozen Lady Justice
No.(ナンバーズ)21 (ひょう)(けつ)のレディ・ジャスティス
Number21FrozenLadyJustice-PGL2-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ21
ひょう
けつのレディ・ジャスティス
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
21 氷
ひょう
けつ
のレディ・ジャスティス
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Nijūichi Hyōketsu no Redī Jasutisu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 21: Frozen Lady Justice
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Aqua / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 57707471
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.