FANDOM


Number 19: Freezadon
No.19 フリーザードン
Number19Freezadon
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER
HẠNG SAO 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Dinosaur/Xyz/Effect
ATK/DEF 2000/2500
Mã số 55067058
Loại Hiệu ứng Continuous
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 5

Một lần một lượt, nếu Quái thú Xyz của bạn điều khiển sẽ kích hoạt hiệu ứng mà phải loại bỏ Nguyên liệu Xyz, bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để thay thế cho 1 trong số Nguyên liệu Xyz trên.

English Description
2 Level 5 monsters

Once per turn, if an Xyz Monster you control would activate an effect by detaching an Xyz Material(s), you can detach 1 Xyz Material from this card instead of 1 of those Xyz Materials.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.