FANDOM


Number 18: Heraldry Patriarch
No.(ナンバーズ)18 (もん)(しょう)()プレイン・コート
Number18HeraldryPatriarch-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ18
もん
しょう
そプレイン・コート
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
18 紋
もん
しょう
プレイン・コート
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Jūhachi Monshōso Purein Kōto
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 18: Heraldic Progenitor - Plain Coat
 Tên Hàn No.18 문장조 플레인 코트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Psychic / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 2200
 Mã số 23649496
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.