Number 17: Leviathan Dragon
ナンバーズ17 リバイス・ドラゴン
Number-17-Leviathan-Dragon.png
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER.svg
HẠNG SAO 3 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Dragon/Xyz/Effect
ATK/DEF 2000/0
Mã số 69610924
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 3
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lá bài này được tăng 500 ATK. Khi lá bài này không còn Nguyên liệu Xyz, nó không thể tấn công trực tiếp đối phương.
English Description
2 Level 3 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; this card gains 500 ATK. If this card has no Xyz Material, it cannot attack your opponent directly.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.