FANDOM


Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja
No.12機甲忍者クリムゾン・シャドー
Number12CrimsonShadowArmorNinja
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỔ EARTH
HẠNG SAO 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2400/1700
Mã số 19333131
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 5

Một lần một lượt, trong lượt của cả hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; trong lượt này, quái thú "Ninja" ngửa-mặt bạn điều khiển không thể bị tiêu diệt bởi chiến đấu hay hiệu ứng.

English Description
2 Level 5 monsters

Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; this turn, face-up "Ninja" monsters you control cannot be destroyed by battle or by card effects.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.