FANDOM


Number 10: Illumiknight
  • Nhật: No.10 白輝士イルミネーター
  • Kana: ナンバーズ10 しろきしイルミネーター
  • Romaji: Nanbāzu Jū Shirokishi Iruminētā
  • Việt: Số 10: Bạch Quang Kỵ Sĩ
Khác:
Numbers 10: White-Light Knight - Illuminator
Hệ

QUANG.png QUANG

Hạng sao

4 Rank StarRank StarRank StarRank Star

Nguyên liệu Bứt phá
[ ]

Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu trừ với các quái thú "Number". Một lần trong lượt: Bạn có thể loại 1 Nguyên liệu Bứt phá từ lá này; gửi 1 lá bài từ tay của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm thế, rút 1 lá.
CÔNG / 2400   THỦ / 2400
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Number 10: Illumiknight Cannot be destroyed by battle except with "Number" monsters. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your hand to the Graveyard, and if you do, draw 1 card.
Nhật

レベル4モンスター×3

このカードは「No.」と名のつくモンスター以外との戦闘では破壊されない。1ターンに1度、このカードのエクシーズ素材1つを取り除いて発動する事ができる。自分の手札を1枚墓地へ送り、自分のデッキからカードを1枚ドローする。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.