FANDOM


Number 106: Giant Hand
No.(ナンバーズ)106 巨岩(きょがん)(しょう)ジャイアント・ハンド
Number106GiantHand-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Việt Số 106: Quyền Đại Thạch - Đại Thủ
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ106
巨岩
きょがん
しょうジャイアント・ハンド
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
106 巨岩
きょがん
しょう
ジャイアント・ハンド
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hyakuroku Kyoganshō Jaianto Hando
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 106: Huge Rock Palm - Giant Hand
 Tên Hàn No.106 거암장 자이언트 핸드
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Rock / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 63746411
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.