Number 105: Battlin' Boxer Star Cestus
No.(ナンバーズ)105 BK(バーニングナックラー) (りゅう)(せい)のセスタス
Number105BattlinBoxerStarCestus-MP14-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Số 105: Hỏa Luyện Sư - Đấu Sĩ Sa Tinh
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ105
BK
バーニングナックラー
りゅう
せいのセスタス
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
105 BK
バーニングナックラー
りゅう
せい
のセスタス
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hyakugo Bāningu Nakkurā Ryūsei no Sesutasu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 105: Burning Knuckler - Cestus the Meteor
 Tên Hàn No.105 BK(버닝나쿠라) 유성의 세스터스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ HỎA HỎA.png
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1600
 Mã số 59627393
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.