FANDOM


Number 104: Masquerade
No.(ナンバーズ)104 仮面魔踏士(マスカレード・マジシャン)シャイニング
Number104Masquerade-JOTL-EN-R-1E
 Tên Việt Số 104: Giả Thuật Sĩ - Quang Minh
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ104
仮面魔踏士
マスカレード・マジシャンシャイニング
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
104 仮面魔踏士
マスカレード・マジシャン
シャイニング
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hyakuyon Masukarēdo Majishan Shainingu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 104: Masquerade Magician - Shining
 Tên Hàn No.104 마스커레이드 매지션 샤이닝
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 1200
 Mã số 02061963
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.