Number 103: Ragnazero
No.(ナンバーズ)103 (しん)(そう)(れい)(じょう)ラグナ・ゼロ
Number103Ragnazero-AP07-EN-SR-UE.png
 Tên Việt Số 103: Tuyệt Thần - Thánh Nữ Hoán Tang Huyệt
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ103
しん
そう
れい
じょうラグナ・ゼロ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
103 神
しん
そう
れい
じょう
ラグナ・ゼロ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hyakusan Shinsōreijō Raguna Zero
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 103: Ragna Zero, the Funerary Sub-Zero Maiden
 Tên Hàn No.103 신장령양 라그나 제로
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY.png
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 94380860
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.