FANDOM


Noritoshi in Darkest Rainment
NoritoshiinDarkestRainment-2018-EN-EScR-UE
 Tên Việt Noritoshi trong Hắc Vũ
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Spellcaster / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom, Dưới-Phải LM-BottomRight, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 2500 / 5
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.