FANDOM


Norito the Moral Leader
(ふう)()(ぐう)()ノリト
NoritotheMoralLeader-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ふう
ぐう
じノリト
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふう
ぐう
ノリト
 Tên Nhật (rōmaji) Fūki Gūji Norito
 Tên Nhật (Dịch) Norito the Disciplinary Chief Priest
 Tên Hàn 풍기궁사 노리토
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 2000
 Mã số 14152862
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.