FANDOM


Nordic Relic Brisingamen
(きょく)(せい)(ほう)ブリージンガ・メン
NordicRelicBrisingamen-LEHD-EN-C-1E
 Tên Việt Di Tích Bắc Âu Brísingamen
 Tên Nhật (Kana)
きょく
せい
ほうブリージンガ・メン
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょく
せい
ほう
ブリージンガ・メン
 Tên Nhật (rōmaji) Kyokuseihō Burījinga Men
 Tên Nhật (Dịch) Polar Star Relic Brísingamen
 Tên Hàn 극성보 브리징가멘
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 42793609
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.