"Sephylon, the Ultimate Timelord" là một ví dụ về quái thú "Nomi".

"Nomi" (のみ nomi, là một tiểu phó từ Tiếng Nhật nghĩa là "only/chỉ được") là một thuật ngữ đặc biệt đề cập đến các lá Bài Quái thú. Quái thú Nomi không thể được Triệu hồi Thường, Úp hay Triệu hồi Đặc biệt, trừ khi hoàn thành một yêu cầu đặc biệt. Chúng thường có hiệu ứng là "Must be Special Summoned by (method), and cannot be Special Summoned by other ways/Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách (phương thức), và không thể được Triệu hồi Đặc biệt theo cách nào khác" (trước đây là "This card cannot be Special Summoned except by (method)/Lá này không thể được Triệu hồi Đặc biệt trừ cách (phương thức)"), cũng như hiệu ứng "Cannot be Normal Summoned/Set/Không thể được Triệu hồi Thường/Úp", nếu quái thú đang được nói là Quái thú Hiệu ứng.

Một số ví dụ về quái thú Nomi bao gồm "Armed Dragon LV10", "Doom Dozer", "Judgment Dragon", "Raviel, Lord of Phantasms", "Rainbow Dark Dragon", "Red-Eyes Darkness Dragon", "T.G. Halberd Cannon‎‎", "Masked HERO Dark Law", "Star Eater", "Shooting Quasar Dragon", hầu hết các quái thú "Infernoid", tất cả Quái thú Tế lễ "Nekroz", và hầu hết các Quái thú Dung hợp "Elemental HERO". Điều này cũng cần chú ý rằng việc Triệu hồi Đặc biệt của những lá bài đó chỉ có thể hoàn tất khi mà lá bài đang nói đến nằm trên tay chủ nhân nó, trừ khi có quy định khác trong nội dung lá bài.

Ngoài ra còn có các "quái thú chỉ-Triệu hồi Đặc biệt", thường gọi là quái thú "Semi-Nomi", cũng tương tự nhưng hơi ít hạn chế hơn trong điều kiệu Triệu hồi, như là "Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning"

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.