FANDOM


Nobleman of Crossout
まっさつのしと
NoblemanofCrossout-DL14-EN-R-UE-Blue
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 71044499
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 quái thú Mặt-úp trên sân; Hủy lá bị Chọn, và nếu làm được, Trục xuất nó thay vì đưa nó xuống Mộ bài, đồng thời, nếu nó là Quái thú Hiệu ứng Lật mặt, cả hai người chơi Tiết lộ Bộ bài Chính của họ, và Trục xuất tất cả lá bài quái thú với cái tên đó ra khỏi hai bộ bài.
English Description
Target 1 face-down monster on the field; destroy that target, and if you do, banish it instead of sending it to the Graveyard, then, if it was a Flip Effect Monster, both players reveal their Main Decks, and banish all cards with that monster's name from both Decks.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.