FANDOM


Noble Arms - Caliburn
聖剣カリバーン
NobleArmsCaliburn
Nhóm liên quan Noble Knight
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 23562407
Mô tả Hiệu ứng
Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Noble Arms - Caliburn" mặt-ngửa. Chỉ trang bị cho quái thú Loại-Warrior. Nó tăng thêm 500 ATK. Một lần trong lượt: Bạn có thể tăng 500 Điểm Gốc. Nếu lá mặt-ngửa này trên sân bị hủy và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái "Noble Knight" Loại-Warrior bạn điều khiển; trang bị lá này cho mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Noble Arms of Destiny" một lần trong lượt.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.