FANDOM


Noble Arms - Arfeudutyr
聖剣アロンダイト
NobleArmsArfeudutyr
Nhóm liên quan Noble Knight
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 83438826
Mô tả Hiệu ứng
Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Noble Arms - Arfeudutyr" mặt-ngửa. Chỉ trang bị cho quái thú Loại-Warrior. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài Úp đối phương điều khiển: quái thú trang bị sẽ mất đi 500 ATK, và nếu vậy, hủy mục tiêu đó. (ATK này sẽ vẫn bị mất dù cho nếu lá này rời khỏi sân hoặc quái thú ấy trở nên không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng bài.) Nếu lá mặt-ngửa này trên sân bị hủy và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái "Noble Knight" Loại-Warrior bạn điều khiển; trang bị lá này cho mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Noble Arms - Arfeudutyr" một lần trong lượt.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.