FANDOM


No. XX Infinity Dark Hope
  • Nhật: No.XX インフィニティ・ダークホープ
  • Romaji: Nanbāzu Daburuekkusu Infiniti Dāku Hōpu
  • Việt: Số XX: Ước Vọng Hắc Cửu Hoàng
Hệ

???

Loại
Hạng sao

10 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

CÔNG / THỦ

4000 / 4000

Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu, trừ với các quái thú "Number". Khi lá này chiến đấu với một quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại 1 nguyên liệu từ lá này để chia đôi thiệt hại chiến đấu, và nếu một quái thú đã bị tiêu diệt, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt bạn điều khiển; ở Giai đoạn Kết thúc của lượt bạn, tăng Điểm Gốc bằng với CÔNG của mục tiêu đó.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh No. XX Infinity Dark Hope Cannot be destroyed by battle, except by "Number" monsters. During battle, you can detach 1 Overlay Unit to halve Battle Damage, and if a monster was destroyed, Special Summon that monster from the GY. Once per turn, you can target one face-up monster you control; at the End Phase of your turn, gain LP equal to the target's ATK.

Hình ảnh khác