No. 95: Galaxy Eyes Dark Matter Dragon
  • Nhật: No.95 ギャラクシーアイズ・ダークマター・ドラゴン
  • Kana: ナンバーズ95 ギャラクシーアイズ・ダークマター・ドラゴン
  • Romaji: Nanbāzu Kyūjūgo Gyarakushīaizu Dākumatā Doragon
  • Việt: Số 95: Ngân Nhãn Hắc Phẩm Long
Khác:
Number 95: Galaxy-Eyes Dark Matter Dragon
Hệ

ÁM

Loại
Hạng sao

9 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

CÔNG / THỦ

0 / 0

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Bứt phá

Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu trừ với quái thú "Number". Khi lá này được Triệu hồi: Nó tăng CÔNG bằng với CÔNG của (các) quái thú đã sử dụng như Nguyên liệu Xyz của nó. Khi lá này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trục xuất bất kì số quái thú Loại-Rồng từ Bộ bài của bạn; đối thủ trục xuất tương ứng số quái thú từ Bộ bài của họ. Nếu lá này chiến đấu, sau khi tính toán thiệt hại: Bạn có thể loại 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; lá này có thể thực hiện tấn công lần hai trong lượt này. Khi lá này chiến đấu với một quái thú của đối thủ: Bạn có thể trục xuất cả quái thú của đối thủ và lá này.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh No. 95: Galaxy Eyes Dark Matter Dragon Cannot be destroyed by battle except with "Number" monsters. When this card is Summoned: It gains ATK equal to the ATK(s) of the monster(s) used as its Xyz Materials. When this card is Special Summoned: You can banish any number of Dragon-Type monsters from your Deck; your opponent banishes an equal number of monsters from their Deck. If this card battles, after damage calculation: You can detach 1 Xyz Material from this card; this card can make a second attack in a row. When this card battles an opponent's monster: You can banish both the opponent's monster and this card.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.