FANDOM


No. 70 - Deadly Sin
Hệ

ÁM

Loại
Hạng sao

4 ☆☆☆☆

CÔNG / THỦ

2400 / 1200

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Bứt phá

Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu trừ với các quái thú "Number".

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh No. 70 - Deadly Sin 2 Level 4 monsters
Cannot be destroyed by battle except with "Number" monsters.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.