FANDOM


Nitro Warrior
ニトロ・ウォリアー
300px-NitroWarriorTDGS-EN-UR-1E
Nhóm liên quan Nitro
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Synchro/Effect
ATK/DEF 2700/1800
Mã số 18013090
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Nitro Synchron" + 1 hoặc nhiều quái thú khác tuner
Một lần trong mỗi lược của bạn, nếu bạn kích hoạt bài Phép, lá bài này tăng 1000 ATK trong lần tấn công tiếp theo của nó, chỉ tính thiệt hại. Nếu lá bài này tấn công và tiêu diệt 1 quái thú đối phương bởi chiến đấu: Bạn có thể chọn 1 mục tiêu quái thú Mặt-ngửa phòng thủ đối phương điều khiển; chuyển mục tiêu đó sang tư thế tấn công, sau đó tấn công nó với lá bài này.
English Description
"Nitro Synchron" + 1 or more non-Tuner monsters

Once during each of your turns, if you activated a Spell Card, this card gains 1000 ATK during its next attack, for damage calculation only. If this attacking card destroys an opponent's monster by battle: You can target 1 face-up Defense Position monster your opponent controls; change that target to Attack Position, then attack it with this card.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.