FANDOM


Nitro Synchron
ニトロ・シンクロン
300px-NitroSynchronDT01-EN-DRPR-DT
Nhóm liên quan NitroSynchron
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 300/100
Mã số 96182448
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được đưa xuống mộ cho Triệu hồi Đồng bộ cho một Quái thú Đồng bộ "Nitro": rút 1 lá.
English Description
If this card is sent to the Graveyard for the Synchro Summon of a "Nitro" Synchro Monster: Draw 1 card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.