Nine-Lives Cat
NineLivesCat-IGAS-EN-C-1E.png
 Tên Việt Cửu Sinh Miêu
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ.png
 Hạng sao 9 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Zombie / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 3300
 Mã số 28981598
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.